Klantenzone

Paswoord vergeten?
×

Protest en regularisatie

Een officiële vaststelling van de niet-betaling van een handelswissel door een gerechtsdeurwaarder. Op verzoek van degene die het document vruchteloos ter betaling heeft aangeboden stelt de deurwaarder binnen de twee werkdagen een protestakte op die aan de betrokkene wordt medegedeeld. Indien de betrokkene zijn schuld (verhoogd met de protestkosten) niet betaalt vòòr de 10de van de daaropvolgende kalendermaand, wordt het protest gepubliceerd bij de griffie van de handelsrechtbank. Doordat deze publicatie (en daardoor het voorkomen op een "zwarte lijst") de kredietwaardigheid van de betrokkene in gevaar brengt, vormt het protest dus een belangrijk drukkingsmiddel voor de schuldeiser om tijdige betaling af te dwingen.

Nationale Bank van België

De geprotesteerde wissels (of protesten) worden een maal per maand aan onze databank toegevoegd. Wij beschouwen een geprotesteerde wissel als een ernstige gebeurtenis. Bijgevolg heeft dit een negatieve invloed op het kredietadvies over de betrokken onderneming.

Regularisatie

Na de publicatie kan een protest door de betrokkene alsnog geregulariseerd worden. De ervaring leert dat minder dan 10% van de protesten geregulariseerd worden.

Onder "regularisatie" verstaat de Nationale Bank het aanpassen van haar bestand met gepubliceerde protesten door toevoeging van een regularisatiedatum. De regularisatie heeft dus niet tot gevolg dat het protest uit het bestand verwijderd wordt: de Nationale Bank blijft zowel de negatieve informatie (publicatie van een protest) als de positieve informatie (toevoeging van een regularisatiedatum) vermelden.

NBB : Hoe kan ik een gepubliceerd protest bij de Nationale Bank laten regulariseren?

Een overzicht van protesten en hun eventuele regularisatie is terug te vinden in de rubriek historiek van de incidenten van ons kredietrapport en eveneens in onze dagelijkse e-mails naar onze abonnees op de « Monitoring ».

Interessante links :

Bronnen :

 
F E E D B A C K

FEEDBACK

Give your feedback about this website Ask an offer Be contacted by a representative Ask a question Report a problem ×